Algemeen

Media4Oncology B.V. gaat discreet en respectvol om met de persoonsgegevens van de bezoekers c.q. gebruikers van de Website en zal deze nooit zonder expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). 

In dit Privacy Statement is beschreven hoe Media4Oncology B.V. de persoonsgegevens van de bezoekers c.q. gebruikers van de website www.oncology.nl  en het daaraan gekoppelde portaal www.mijnoncology.nl (hierna te noemen: ‘de Website’) verwerkt en beschermt. 

 

Media4Oncology B.V. verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers c.q. gebruikers van de Website met inachtneming van de Wet bescherming persoonsge-gevens (Wbp). De contactgegevens van Media4Oncology B.V. zijn te vinden op de Website. 

 

Gebruik persoonsgegevens

Media4Oncology B.V. houdt algemene bezoekgegevens bij. Dit doet Media4Oncology B.V. om het gebruik van de Website zo goed mogelijk op de bezoekers c.q. gebruikers af te stemmen.
 

Om de bezoeker toegang te geven tot het aan de Website gekoppelde portaal www.mijnoncology.nl (hierna te noemen: ‘het Portaal’) ontvangt Media4Oncology B.V. bij aanmelding en registratie voor toegang tot het Portaal de navolgende ge-gevens van de bezoeker c.q. gebruiker:

 

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer 
  • Titels
  • BIG-nummer
  • Geslacht    
  • E-mailadres

 

Voorts kan Media4Oncology B.V. aanvullende persoonsgegevens van de bezoekers c.q. gebruikers van de Website verkrijgen, doordat zij gebruik maken van de dienstverlening van Media4Oncology B.V. Dit betreft gegevens die bezoekers c.q. gebruikers van de Website zelf, uit eigen beweging via de Website verstrekken en gegevens waarover de Media4Oncology B.V. de beschikking krijgt als gevolg van gebruik van de Website en het Portaal, zoals het IP-adres en informatie uit coo-kies.

 

Media4Oncology B.V. gebruikt de persoonsgegevens van de bezoekers c.q. gebruikers van de Website voor de volgende doeleinden:

  • dienstverlening aan de bezoekers c.q. gebruikers van de Website en het Portaal;
  • het faciliteren van de toegang voor de bezoekers c.q. gebruikers van de Website tot het Portaal via een inlognaam en wachtwoord;
  • het verzamelen van statistische gegevens en het verbeteren en beveiligen van de Website en het Portaal. 

 

Media4Oncology B.V. bewaart de gegevens van de bezoekers c.q. gebruikers van de Website niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van Media4Oncology B.V. of zolang als bij wet verplicht is. 

 

Automatisch gegenereerde informatie die Media4Oncology B.V. verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van de Website en het Portaal) en de beveiliging en verbetering van de Website en het Portaal zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot personen herleidbaar zijn.

 

Media4Oncology B.V. kan de persoonsgegevens van de bezoekers c.q. gebruikers van de Website ook aan derden verstrekken indien Media4Oncology B.V. (een) derde(n) inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar diensten, indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, indien Media4Oncology B.V. daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval Me-dia4Oncology B.V. dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

 

Rechten bezoekers c.q. gebruikers 

Bezoekers c.q. gebruikers van de Website hebben het recht om informatie op te vragen over hun persoonsgegevens die Media4Oncology B.V. bewaart. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn, dan kunnen bezoekers c.q. gebruikers van de Website de desbetreffende wijzigingen doorgeven via een e-mailbericht aan info@oncology.nl 

 

Bezoekers c.q. gebruikers van de Website die geen periodieke nieuwsbrief van Media4Oncology B.V. wensen te ontvangen, kunnen zich hiervoor afmelden via een link die in iedere mailing van Media4Oncology B.V. opgenomen.

 

Media4Oncology B.V. heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van bezoekers c.q. gebruikers van de Website optimaal te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden. 

 

Cookies

Door gebruik te maken van de Website en het Portaal kunnen cookies worden geplaatst; Media4Oncology B.V. heeft toegang tot die cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die – tijdelijk of permanent – op de computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de Website en het Portaal worden teruggestuurd naar de server. 

 

Media4Oncology B.V. maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het ge-bruik van de Website en het Portaal. Met behulp van deze cookies zorgt Media4Oncology B.V. er onder meer voor, dat de bezoeker c.q. gebruiker bij een bezoek aan de Website of het Portaal niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. 

 

Media4Oncology B.V. gebruikt zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies). Eigen cookies zijn door of voor Media4Oncology B.V. gemaakt; deze plaatst Media4Oncology B.V. op computer, tablet of telefoon. Uitsluitend Media4Oncology B.V. heeft toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Media4Oncology B.V. heeft over de inhoud en werking van laatst-genoemde cookies geen zeggenschap en is daarvoor ook niet verantwoordelijk.
 

 

Google Analytics

Media4Oncology B.V. maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van de Website haar Website en het Portaal. Google Ana-lytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resulta-ten worden aan Media4Oncology B.V. ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan Media4Oncology B.V. haar Website of Portaal aanpassen.

 

 

Wijzigingen 

Media4Oncology B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Media4Oncology B.V. adviseert u daarom regelmatig dit pri-vacy statement te raadplegen voor een update van het privacy beleid van Me-dia4Oncology B.V.

 

 

Vragen?

Vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement kunnen per e-mailbericht wor-den gezonden  aan: info@oncology.nl

 

 

Opgesteld in mei 2016

 

 

> Download Privacy statement Oncology.nl