Algemeen en doel

De website www.oncology.nl, waaronder begrepen het daaraan gekoppelde portaal www.mijnoncology.nl (hierna te noemen: ‘de Website’) is een website voor specialisten die werkzaam zijn in de oncologie. De Website bevat een hieraan gekoppeld portaal www.mijnoncology.nl, waarvoor aanmelden en inloggen vereist is. De redactie is onafhankelijk en werkt op basis van een redactiestatuut. De Website wordt uitgegeven door Media4Oncology B.V.

 

Door de Website te gebruiken stemt U in met de inhoud van deze disclaimer.

 

 

Inhoud

De redactie van de Website draagt zorg voor actuele, journalistieke informatie. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de informatie op de Website onvolledig en/of onjuist is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

 

Media4Oncology B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

 

Media4Oncology B.V. is niet aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie op de Website, genomen beslissingen gebaseerd op informatie op de Website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van informatie op de Website. 

Media4Oncology B.V. is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze is gerelateerd aan het gebruik van de website of geheel of gedeeltelijke beperkte toegang tot de Website.

 

Beweringen en meningen geuit op zowel openbare als de besloten pagina's van de Website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die de redactie van Oncology.nl , van Media4Oncology B.V, de webmaster en/of de internetprovider.  

 

Geen van de auteurs, informatieleveranciers of organisaties die toegang bieden tot de Website zijn verantwoordelijk voor interpretatie, toepassing of wat dan ook van de op de Website geboden informatie.

 

 

Koppelingen en advertenties

Media4Oncology B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Media4Oncology B.V. aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. 

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Media4Oncology B.V. is framing niet toegestaan.

 

De plaatsing van een advertentie of branded content op de Website kan in geen geval worden opgevat als een aanbeveling door Media4Oncology B.V. voor de producten en/of diensten waarvoor wordt geadverteerd of voor de onderneming die dergelijke producten of diensten vervaardigt, distribueert of op de markt brengt. 

 

Rechten

De Website is eigendom van Media4Oncology B.V. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden, behoren toe aan Media4Oncology B.V. of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Media4Oncology B.V. mag de inhoud van de Media4Oncology B.V. niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

 

Wijzigingen van deze voorwaarden

Media4Oncology B.V. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.
 

 

> Download Disclaimer Oncology.nl